Kody rabatowe
Gazetki sklepowe
TOP 30
Sklepy
Kategorie ^
Popularne sklepy ^

REGULAMIN

1. Postanowienia ogólne

- Niniejszy regulamin określa zasady, na jakich użytkownicy Internetu mogą korzystać z Serwisu Okazone.pl.
- Treści zamieszczane w Serwisie są dostępne dla wszystkich korzystających z Internetu, chyba że z opisu danej funkcjonalności wprost wynika inaczej, jednakże z pełnej funkcjonalności Serwisu mogą korzystać tylko zalogowani Użytkownicy.

2. Definicje

- Komentarz – podstawowa forma wypowiedzi Użytkownika w Serwisie, w której Użytkownik może w sposób tekstowy dzielić się z innymi Użytkownikami swoimi myślami i poglądami (wyrażać je).

3. Podstawowa funkcjonalność Serwisu

- Użytkownicy mogą zamieszczać w Serwisie wybrane przez siebie promocje i okazje. - Każda promocja i okazja umieszczana w Serwisie podlega ocenie innych Użytkowników. - Użytkownicy mogą oceniać dane okazje oddając na nie głos pozytywny ("fajna!") albo negatywny ("słaba"). Użytkownik może oddać na daną okazję tylko jeden głos. Zarówno głos pozytywny, jak i negatywny nie może być cofnięty. - Użytkownicy mogą w każdej chwili skomentować dowolne okazje, jak również odpowiadać na zamieszczone już komentarze. - Użytkownikom może zostać udostępniona funkcja pozwalająca na komentowanie lub ocenianie innych treści zamieszczanych w Serwisie Okazone.pl oraz funkcja pozwalająca na wymianę informacji, opinii i spostrzeżeń dotyczących treści dostępnych w sieci Internet.

4. Zasady korzystania z Serwisu

- Wszelkie działania podejmowane przez Użytkowników w ramach Serwisu, a także cel tych działań, powinny być zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami, w szczególności zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym. - Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za swoje działania, w tym za treści, jakie zamieszcza w Serwisie. - Okazje tworzone przez Użytkownika powinny być zredagowane w czytelny sposób i zawierać bezpośredni odnośnik (link) do promocji, nie mogą mieć charakteru reklamowego w tym własnych linków polecających i z programów partnerskich, i nie mogą naruszać obowiązujących przepisów prawa, zasad współżycia społecznego, dobrych obyczajów (w tym dobrych praktyk) oraz praw osób trzecich. - Serwis nie ingeruje w treść Komentarzy oraz nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody wywołane ich publikacją. Serwis zastrzega sobie prawo do usunięcia Komentarzy w przypadku stwierdzenia, iż mogą naruszać chronione prawem dobra podmiotów trzecich lub naruszają dobre zwyczaje. - Serwis ma prawo do zmiany linku umieszczonego w Ofercie, w szczególności na link afiliacyjny. - Użytkownik zobowiązuje się, że w momencie wystąpienia przez osoby trzecie z roszczeniami w stosunku do Serwisu z tytułu naruszenia jakichkolwiek ich praw przez zamieszczenie Komentarza, okazji lub promocji innej treści przez Użytkownika, Użytkownik ten wstąpi do sprawy w miejsce Serwisu lub przystąpi do sprawy w charakterze interwenienta ubocznego oraz przejmie na siebie w całości koszty ewentualnego postępowania sądowego, koszty zastępstwa procesowego oraz zasądzonych lub ustalonych w drodze ugody odszkodowań. - Serwis zastrzega możliwość umieszczania w Serwisie korespondencji e-mailowej do Użytkowników Materiałów Reklamowych – zgodnie z niniejszym Regulaminem i Polityką Prywatności oraz analogicznymi dokumentami znajdującymi się na portalach Partnerów Marketingowych. W razie przekierowania Użytkownika, po kliknięciu na Materiały Reklamowe, na strony Partnerów Marketingowych, Użytkownika obowiązują odpowiednie regulacje (w tym regulamin i polityka prywatności), znajdujące się na portalach tych Partnerów.

5. Rola operatora Serwisu

- W ramach strony Okazone.pl Serwis udostępnia Użytkownikom odpowiednie narzędzia i miejsce na stronach internetowych Serwisu w celu umożliwienia im korzystania z jego funkcjonalności. - Serwis nie ponosi odpowiedzialności za działania Użytkowników w ramach Serwisu, ani za treść wszelkich danych zamieszczanych przez Użytkowników w Serwisie Okazone.pl - W uzasadnionych przypadkach Serwis może usunąć lub w odpowiedni sposób zredagować treści umieszczane przez Użytkowników, jeżeli ich zamieszczenie w Serwisie naruszają postanowienia Regulaminu. Serwis nie ma jednak obowiązku weryfikacji jakichkolwiek danych zamieszczanych przez Użytkowników w Serwisie - Serwis dokłada należytych starań w celu zapewnienia prawidłowego i nieprzerwanego funkcjonowania Serwisu, jednakże zastrzega możliwość czasowego wstrzymania, w niezbędnym zakresie i w uzasadnionych przypadkach, pracy Serwisu ze względów technicznych.

6. Postanowienia końcowe

- Regulamin jest udostępniany nieprzerwanie na stronie internetowej Serwisu Okazone.pl w sposób umożliwiający Użytkownikom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili. - W przypadku zmiany niniejszego Regulaminu, Serwis poinformuje o tym na stronach Serwisu. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie określonym przez Serwis, nie krótszym jednak niż 14 dni od dnia ogłoszenia o zmianach w Serwisie oraz od dnia przesłania stosownego powiadomienia o zmianach do Użytkowników. - We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdują przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, a w szczególności przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. - O ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, prawem właściwym dla całości umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną na warunkach określonych w Regulaminie jest prawo polski.

Polub nas na Facebooku

Dodatkowy zarobek

Wszelkie loga, zdjęcia, nazwy firm itp. zostały użyte tylko w celach informacyjnych. Prawa autorskie do materiałów zawartych w ogłoszeniach należą do odpowiednich podmiotów handlowych. Kopiowanie materiałów zabronione. Serwis okazone.pl korzysta z plików cookie. Jeśli chcesz dowiedzieć dowiedzieć się więcej o plikach cookie przejdź do Polityka prywatności

©2016-2017 Grupa okazone.pl. Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu oraz polityki cookie.